Apport, apportálás

Az apport értékelés szabályai és könyvvizsgálata

 

Az apport értékelés szabályai és könyvvizsgálata

A Társaság tagjai alapításkor, vagy a későbbiekben egy esetleges tőkevesztés miatt szükséges tőkeemelés során dönthetnek úgy, hogy pénzbeli hozzájárulás helyett nem pénzbeli hozzájárulást teljesítenek a Tárasaság javára. Ebben az esetben a tag nem készpénzt ad át a Társaságnak, hanem nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltat, a gyakorlatban ezt apport átadásnak nevezzük.

Az apport olyan nem pénzbeli hozzájárulás, vagy bármely vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, amely értékkel bír. Ez utóbbi alapvető feltétele annak, hogy apportról beszéljünk.

 

Az apport értékelése

Alapvető feltétel az apport értékének meghatározása során, hogy az apportálandó eszköz forgalomképes legyen, azaz szabadon átruházhatónak kell lennie. Értéke valós forgalmi értéket kell, hogy mutasson, hiszen az apport felülértékelése tilos. Ez a tilalom egyaránt biztosítja a tagok és hitelezők érdekeink védelmét. Fontos, hogy olyan eszközt lehet apportálni, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, annak gazdasági tevékenységéhez szükséges.

 

Az apportértékelés szabályai Kft-nél

Korlátolt felelősségű társaság esetén a nem pénzbeli hozzájárulás értékét a tagok határozzák meg és fogadják el.  A bejegyzéshez előírt szükséges dokumentációk az ügyvezetői nyilatkozat az apport rendelkezésre bocsátásáról, illetve könyvvizsgálói vagy szakértői jelentés az apport értékéről, melyet szintén csatolni szükséges cégiratokhoz. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az apportált eszközök értékét nem lehet magasabb értéken kimutatni, mint a könyvvizsgáló által megállapított érték.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) nem ír elő kötelező minimális értéket az apport esetén, azonban amennyiben a tag törzsbetétjét teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában szolgáltatja, annak minimális értéke nem lehet alacsonyabb a tagi törzsbetét minimális mértékénél, azaz százezer forintnál.

 

Az apportértékelés szabályai Rt-nél

Részvénytársaság esetén az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgálói jelentést vagy a szakértői álláspontot és nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését. A Ptk. 3:251. § (1) bekezdésének alkalmazásában nincs jelentősége részvénytársaságok esetén annak, hogy jelentésnek vagy nyilatkozatnak hívjuk, bár álláspontunk, hogy a „jelentés” szóhasználat hangsúlyosabb a Ptk.-ban.

A fentiek alapján megállapítható, hogy könyvvizsgáló vagy szakértő igénybevétele az apport értékének meghatározásánál csak a részvénytársaságok esetén kötelező, azonban a többi gazdasági társasági forma esetén is lehetőség van az igénybevételére.

 

Tagi kölcsön apportálása

Számtalan esetben előfordul, hogy az anyavállalat a társaság jövőbeni működéséhez kölcsönt biztosít. A sajáttőke-rendezés egyik lehetséges formája, amikor az anyavállalat a társasággal szembeni követelését apportként bocsátja a leányvállalat rendelkezésére, akár a jegyzett tőkébe, akár pedig a tőketartalékba a törzstőke egyidejű megemelésével. Követelés apportjának egyetlen törvényi feltétele, hogy az adós az adott követelést elismerje.

Üzletrész apportálása

A Ptk. 3:167. § (1) és (6) bekezdései alapján:

„Üzletrész apportálásának feltétele, hogy a tag a törzsbetétjét teljes mértékben a Társaság rendelkezésére bocsátotta korábban.”

Abban az esetben, amennyiben a társasági szerződés előírja, hogy az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásoshoz a Társaság tagjainak belelegyezése szükséges, akkor erről a taggyűlés dönt. Ha a Társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. Semmis a társasági szerződés azon rendelkezése, amely ennél hosszabb határidőt biztosít.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az üzletrész apportálásának jogi akadálya nincs.

Apportértékelés könyvvizsgálata

„Mivel az apport tárgy értékének a felülvizsgálatát a törvény értelmében nem csak könyvvizsgáló végezheti, hanem más, ehhez megfelelő hozzáértéssel és szakértelemmel rendelkező szakértő is, az apportértékelés felülvizsgálata nem minősül könyvvizsgálatnak, sem átvilágításnak, sem bizonyosságot nyújtó egyéb szolgáltatásnak, sem kapcsolódó szolgáltatásnak a vonatkozó nemzetközi, illetve magyar nemzeti standardok értelmében”. – (Forrás: MKVK Szakértői Bizottság iránymutatása.)

 

Amennyiben az apportértékeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel, forduljon könyvvizsgáló kollégáinkhoz bizalommal!

***

Társaságunk széles körű tapasztalattal rendelkezik a könyvvizsgálat területén, így abban az esetben, ha a leírtakkal kapcsolatosan további kérdések merülnek fel, szívesen állunk rendelkezésre.

Üzleti fókusz

Könyvvizsgálat

Számviteli tanácsadás

Pénzügyi átvilágítás

Vállalatértékelés

Adótanácsadás

Speciális minősítések

IFRS minősítés

Befektetési vállalkozási minősítés

Pénzügyi intézményi minősítés

Iparági fókusz

Autóipar

Kereskedelem

Termelés/Gyártás

Ingatlankezelés

Nonprofit szervezetek

Szolgáltatások

  • Éves beszámolók könyvvizsgálata
  • Konszolidációs csomagok könyvvizsgálata
  • Átalakulások könyvvizsgálata
  • Apportértékelés
  • Cégértékelés
  • Tranzakciós tanácsadás
  • Pénzügyi átvilágítás
  • Számviteli tanácsadás
  • IFRS tanácsadás
  • Adótanácsadás

Bővebben »

Lépjen velünk kapcsolatba!