ingatlan értékesítés áfa

Ingatlan értékesítés áfa szabályai

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó áfaszabályok

 

Ingatlan fogalma

Az európai jogszabályok értelmében a 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadott érték adórendszerről 13.b alkalmazásában az alábbiak tekintendők ingatlannak:

  1. a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető,
  2. bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani,
  3. az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek,
  4. az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.

Az áfatörvény azonban számos esetben eltérő szabályokat alkalmaz, attól függően, hogy az ingatlan beépítettnek (azon belül újnak, illetve lakóingatlannak) vagy beépítetlennek, avagy építési teleknek minősül-e. Vizsgáljuk meg az ingatlan értékesítés áfa szabályait részletesen:

Mit tekintünk ingatlan értékesítésnek az áfatörvény alapján?

Egy gazdasági esemény vizsgálatakor sokszor az első kérdés, amely felmerül, hogy a gazdasági esemény tárgya-e az általános forgalmi adónak, illetve, hogy az ügyletre a termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások szabályait kell alkalmazni.

Az Áfa törvény 9. § (1) bekezdése alapján, termékértékesítés a birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. (pl: elkészült, kulcsrakész lakások)

Az Áfa törvény 10. § a) pontja, amely szerint termékértékesítésnek minősül a termék birtokba adása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi. (pl: „halasztott adásvétel elemet tartalmazó, zárt végű pénzügyi lízingügyletek)

Az Áfa törvény 10. § d) pontja szerint szintén termékértékesítésnek minősül, az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre. (pl. családi ház)

Az Áfa törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint amikor az adóalany vállalkozásán belül végez saját beruházást (saját rezsis beruházás) is termékértékesítés, de csak abban az esetben, ha annak eredményeként tárgyi eszközt állít elő. Ez abban az esetben érvényesül, ha az eszköz, rendeltetésszerű használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladóan szolgálja a gazdasági tevékenységet.

 

Teljesítési hely – ingatlan értékesítés áfa

A magyar áfatörvény hatálya kizárólag a belföldön teljesített ügyletekre vonatkozik. Ingatlanértékesítés esetén az, hogy a mely állam adóztatási hatáskörébe tartozik az ügylet, az ingatlan fekvése határozza meg, azaz az áfatörvény a belföldi fekvésű ingatlanok értékesítésére vonatkozik.

 

Adómentes ingatlan értékesítés áfa szempontból

Mentes az általános forgalmi adó alól az Áfa tv. 86 § (1) bekezdés:

  1. j) pontja alapján, a beépített ingatlan, kivéve, ha „új” beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészlet értékesítése történik,
  2. k) bekezdés szerint, a beépítetlen ingatlan értékesítése, kivéve az építési telek értékesítése.

Főszabály alapján tehát, minden nem újnak minősülő használt beépítetlen ingatlan, illetve építési teleknek nem minősülő ingátlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget biztosít, hogy az adóalany főszabálytól eltérően, adókötelessé tétel mellett döntsön.  Amennyiben az adóalany él a választás jogával, 27 százalékos általános adómérték alkalmazandó értékesítéskor, de többek között ez azt is jelenti, hogy az adóalany élhet beszerzéshez kapcsolódó levonás jogával.

Ezt a NAV felé történő bejelentéssel teheti meg az adózó a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig. Az adóalany az adókötelessé tétel bejelentésétől számított 5 évig nem térhet vissza a főszabály szerinti adómentes értékesítéshez.

A rozsdaövezeti lakások, illetve az új lakóingatlanok értékesítése során 5 százalékos adómértéket alkalmaz a jogszabály. Az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5 százalékos adómérték 2022. december 31.-ig hatályos, azonban amennyiben a munkálatok elcsúsznak, az esetben 2022. december 31-ét követően is lehet alkalmazni, a törvényben szabályozott keretek között.

 

Mi minősül új ingatlannak az áfatörvény alkalmazásában?

Az Áfa tv. értelmében akkor minősül újnak a beépített ingatlan és az ahhoz tartozó földrészlet, vagyis tartozik a kötelezően adóköteles körbe, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy ha megtörtént, az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

 

Sorozat jellegű értékesítés, speciális adóalanyiság – ingatlan értékesítés áfa

Az Áfa tv. 259 §18. szerint, sorozat jellegű értékesítésnek minősül, és általános forgalmi adót kell fizetni többek között, ha 2 naptári éven belül a negyedik vagy további építési telket vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek, valamint az azt követő 3 naptári éven belül további építési telket vagy beépítés alatt álló, illetve új ingatlant értékesítenek, amely tulajdon kisajátítás tárgyát vagy öröklési illeték tárgyát képezi. Továbbá, azon lakóterület besorolású építési telkek, amelyet telekmegosztással alakítottak ki ugyanazon építési telekből.

Utóbbi esetben a darabszámba egy építési telekként (telekrészként) számítanak bele, így nem keletkeztet adóalanyiságot, ha a telekmegosztás következtében négynél több telket létesítenek, amit 2 éven belül eladnak.

Adófizetésre kötelezett, fordított áfa adózás

Amennyiben az ügylet adókötelesnek minősül, Áfa tv. 138.§-a szerint főszabály alapján az ügyletet terhelő adót a saját nevében teljesítő adóalany fizeti meg.

Bizonyos esetekben , az Áfa tv. 142.§ szerint az adófizetés a vevőt terheli, fordított adózás szabályai szerint az általános forgalmi adó megfizetésre. Ha az eladó választotta az adókötelessé tételt az adott ingatlantípust érintően, akkor az ingatlan értékesítés fordított adózású lesz.

Fordított adózás feltétele, hogy az ügylet teljesítésében résztvevő felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen.

***

Amennyiben további kérdése merül fel adózással kapcsolatban, vagy a kisvállalati adóalanyiság áttérésével kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

A Central Audit adótanácsadás szolgáltatásai az alábbiak:

Adóbevallások összeállítása, benyújtása

Adózási kérdések megoldásainak kidolgozása

Adótervezés

Tranzakciós szolgáltatások

Kötelező szakmai képviselet

Transzferár szolgáltatás

Ingatlan értékesítés és ingatlan bérbeadás esetén hasznos lehet az új adatváltozás bejelentő:

e-bejelentő