fioktelep

Fióktelep

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének számviteli, adózási és jogi szabályai

 

Fióktelep fogalma

A fióktelep fogalmát az 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 2.§ szabályozza.

A fióktörvény szerint a fióktelep a külföldi vállalkozásnak jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásba bejegyeztek.

Fióktelep általános jogi és számviteli szabályai

A fióktelep cégjegyzékbe történő bejegyzéssel tekinthető létrejöttnek. Működését abban az esetben kezdheti meg, amikor a bejegyzésére irányuló kérelmet benyújtották a Cégbírósághoz, és a bejegyzés megtörtént.

A fióktelepre vonatkozó szabályok szerint, a fióktelepet létrehozó külföldi székhelyű vállalkozás nem minősül anyavállalatnak, arra alapítóként kell tekinteni.

Figyelembe véve, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás és a fióktelep számviteli és adójogi értelemben külön szervezetnek minősöl, a nyilvántartásokat is elkülönítetten szükséges vezetni, a külföldi székhelyű vállalkozás székhely szerint szabályok szerint.

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelep vállalkozásnak minősül, így a 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ezért a számviteli törvény előírásai szerint köteles a könyveit vezetni, illetve az üzleti évéről a számviteli törvény szerinti beszámolót elkészíteni.

A fióktelep könyveiben minden ügyletet egyedi tranzakcióként kell könyvelni, és mindent úgy szükséges bemutatni, mintha azokat harmadik féllel bonyolította volna le.

A vállalkozásokkal megegyezően az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészíteni és közzétenni, illetve letétbe helyezni a fióktelep beszámolóját.

Jegyzett tőke

A fióktelep esetén nincs meghatározva az induló vagyon minimális összege. A fióktörvény 11.§ (1) bekezdése szerint a külföldi vállalkozás köteles biztosítani a működöséhez szükséges vagyont.

A működéshez és a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges vagyon alatt a tartósan rendelkezésre bocsátott eszközök saját forrásaként a jegyzett tőkét kell érteni.

A fióktelep részére biztosított tőke kumulált összegét csak évente egyszer szükséges a cégbíróság felé lejelenteni.

Bevételek és költségek elszámolása

A fióktelepnek úgy kell elszámolnia a költségeket és a bevételeket, mintha független lenne a külföldi székhelyű vállalkozástól.

Az elszámolt értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a külföldi székhelyű vállalkozás vagy más fióktelepének teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét.

A külföldi székhelyű vállalkozástól vagy annak más fióktelepéről igénybe vett szolgáltatásokat anyagjellegű ráfordításként kell kimutatni.

A külföldi székhelyű vállalkozás vagy más fióktelepével szembeni követelések, illetve kötelezettségeket egyéb rövid lejáratú követelések vagy egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szükséges nyilvántartani.

Év végén a pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket egymással össze kell vezetni, és különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve egyéb ráfordításaként kell elszámolni.

Fióktelep megszűnése

A fióktelep köteles a cégnyilvántartásból való törlésének napjával, mint mérlegfordulónappal 45 belül a számviteli törvény 153-154/B. §-i szerinti tevékenységet lezáró beszámolót készítenie és közzétenni.

Amennyiben a fióktelep számviteli törvény 154/A (1) – (2) bekezdése szerint menetsül a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség alól, az esetben a tevékenységet lezáró beszámolót nem kell letétbe helyezni és közzétenni.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli törvény 155 § (5) bekezdése d) pontja alapján, minden esetben szükséges a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének beszámolóját könyvvizsgálattal alátámasztani.

A Sztv. 154/A. §-a alapján azon külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei mentesülnek a fióktelep éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának letétbehelyezési, közzétételi és könyvvizsgálati kötelezettsége alól, amely vállalkozás székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, továbbá azon államok, amely államok listáját a pénzügyminiszter az Egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

Könyvvizsgálati kötelezettség szempontjából gyakori kérdés az Egyesült királyság helyzete. Tekintve, hogy nem tagja már az Európai Uniónak, Egységes Kormányzati Portálon sem szerepel, így az angliai székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére nem vonatkozik az Sztv. 154/A. §-a szerinti mentesség 2021. január 1-től. A számviteli törvény 154/A.§ (3) bekezdése szerint, azon vállalkozások, amelyek mentesülnek a közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségek alól, akkor a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves vagy konszolidált éves beszámolót kell közzétenni, illetve letétbe helyezni magyar nyelven.

Fióktelep – munkavállalók

A fióktelep alkalmazottai a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, a külföldi vállalkozás gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Adózás

A külföldi vállalkozó a társasági adó alapját belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg. Az árbevétel, a bevétel, a költség és a ráfordítás elszámolásánál úgy kell eljárni, mintha a telephely a külföldi vállalkozótól független vállalkozás lenne.

Következésképpen a vállalkozás és a fióktelep közötti ügyleteknél alkalmazott áraknak a szokásos piaci feltételeknek meg kell felelnie, és figyelembe kell venni a transzferár-dokumentáció követelményeit.

***

Amennyiben további kérdése merül fel a fióktelep számvitel vagy adózásával kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.