adóváltozasok 2023

Adóváltozások 2023

Adóváltozások 2023

 

Adóváltozások 2023

Az életben csupán két dolog biztos: a halál és az adó.” No meg az adóváltozások, amik természetesen nem maradnak el 2023 -ban sem. Cikkünket folyamatosan frissítjük a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban. Adóváltozások 2023 cikk rövid tartalma:

1. KIVA 2023 -as változások

2. Társasági adó 2023 -as változások

3. ÁFA 2023 -as változások

4. Helyi iparűzési adó 2023 -as változások

5. Szocho, társadalombiztosítás, ekho 2023 -as változások

6. SZJA 2023 -as változások

7. Illeték 2023 -as változások

1. KIVA 2023 -as változások

A KIVA választása 2023-ban

Módosulnak KIVA választásának a szabályai 2023-ban az alábbiak szerint.
Következő év január 1-től a KIVA adóalanyiság választásakor azt kell vizsgálni, hogy a KIVA adóalanyiság alkalmazását megelőző adóévben az adózó a társasági adószabályok kamatlevonás-korlátozási szabályainak alkalmazásával társasági adóalap- módosítást várhatóan végrehajt-e.
Ha a fenti esetben igen a válasz, akkor a KIVA-alanyiság nem választható! Ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint a KIVA alanyiság választható, ha a Tao. szerinti finanszírozási költségek várhatóan nem haladják meg a 939.810.000 forintot.

KIVA adóalanyiság megszűnése 2023-ban

A KIVA adóalanyiság megszűnésének lehetséges estei bővítésre kerültek 2023-tól.
A KIVA alanyiság akkor is megszűnik, ha az adózó a társasági adó szabályok tőkekivonásra (“exit adó”), illetve adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezéseinek (hibrid instrumentumok, strukturált ügyletek) alkalmazásával társasági adóalap-módosítást hajtott végre.
2023. január 1-től szintén megszűnik a KIVA alanyiság az adóév első napját megelőző nappal, ha az adóévben az adózónak a társasági adószabályok kamatlevonás-korlátozási szabályainak alkalmazásával társasági adóalap módosítást kell végrehajtania. 

KIVA 2023 – fogalmak módosulása

Átlagos statisztikai állományi létszám megállapítása
2023. január 1-jétől az átlagos statisztikai állományi létszám vizsgálatakor az adóév első napján hatályos kiadványt kell majd figyelembe venni.
Kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény
A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény megállapításának szabályai változnak a foglalkoztatás 4. és 5. évére  nézve. A kedvezmény felső korlátja továbbra is minimálbér maximum 50%-a, de ha ez az összeg nagyobb, mint a bruttó munkabér havi összege, akkor az utóbbi összeg lesz az alapja a kedvezmény megállapításának.

2. Társasági adó 2023 -as változások

Az elektromos töltőállomással kapcsolatos adóalap-csökkentés változása

Eltörlésre került az elektromos töltőállomással kapcsolatban igénybe vehető adóalap-csökkentés felső határa még idei hatállyal. Helyette az adóalap csökkenéseként érvényesített összeg 9%-os adókulccsal számított összege igénybe vett minimis támogatásnak.
-Ha az adózó a Válságközlemény szerinti támogatások szabályai alapján történő kezelést választja, akkor, a főszabálytól eltérően, a választási lehetőség visszamenőleges hatállyal illeti meg: első alkalommal a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallásában teheti meg a választást.
-Amennyiben szükséges, a már beadott bevallást ezen adóalap-csökkentő tétel kezelésére vonatkozó választás tekintetében önellenőrzéssel helyesbíteni kell.

A csekély összegű (de minimis) támogatások a Válságközlemény szerinti támogatásként történő kezelése

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án Válságközleményt adott ki*, mely korlátozott időtartamra a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősíti a közleményben meghatározott kritériumoknak megfelelő állami támogatásokat.

A Válságközlemény rendelkezései 2022. február 1-től 2022. december 31-ig vannak hatályban, azonban az Európai Bizottság várhatóan felül fogja vizsgálni a december 31-i határidőt. Így a Társasági adótörvény újabb, 4. számú melléklettel bővült, amely a Válságközlemény szerinti „korlátozott összegű támogatások” a társasági adóban történő kezelésére vonatkozik.

Az adózó választhatja, hogy a társasági adótörvény hatálya alá tartozó, csekély összegű (de minimis) támogatásként kezelendő, általa igénybe vett támogatásokat a Válságközlemény 2.1. szakasza szerinti „korlátozott összegű támogatásként” kezeli, a 2022-ben kezdődő adóévről szóló bevallásban elsőkként. Utoljára ez a választás a Válságközlemény alkalmazhatóságának határidejéig benyújtott adóbevallásban tehető meg.

*Az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

A csoportos adóalanyiságot érintő változások

Idei hatállyal szabályozásra került, hogy mely esetekben és melyik nappal szűnik meg az adózó társaságiadó-csoporttagsága. A csoporttagság megszűnése miatti társaságiadóelőleg-fizetésre hosszabb idő áll majd rendelkezésre: a csoporttagság (vagy maga a csoport) megszűnésétől az adóévet követő 6. hónap végéig. A rendelkezés 2023. január 1-től lesz hatályos.

Egyéb változások

A kizárólag magánszemély kedvezményezettek javára, magánszemélyek által alapított bizalmi vagyonkezelő alapítványok jogosultsága a társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozattételre, illetve adómentességre is pontosításra került.
A társasági adótörvényben is átvezetésre került a saját jogú nyugdíjas fogalma.

 

3. ÁFA 2023 -as változások

Az új lakóingatlanok 5%-os adómértéke

Az új lakóingatlanok értékesítése esetén érvényes 5%-os kedvezményes adó 2024. december 31-ig meghosszabbodik. Továbbá ha

 • az építési engedély legkésőbb 2024. december 31. napján véglegessé vált
 • vagy az építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint

akkor a kedvezményes adó 2024. december 31-ét követően is alkalmazható lesz 2028. december 31-el bezárólag.

Ehhez kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a törvényben megváltozik az „új ingatlan” fogalma is az alábbiak szerint:

Az új ingatlan fogalma

Az Áfatörvényben megváltozik az új ingatlan fogalma, a változás pedig a törvény minden releváns rendelkezésébe átvezetésre került. A fogalom megváltoztatására az építésügyi szabályokban bekövetkezett változások miatt volt szükség. Az átvezetésre az alábbi rendelkezésekben került sor:

 • magánszemély sorozatos jellegű ingatlan-értékesítése
 • új ingatlan adóköteles értékesítése
 • az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba be nem számítandó, új ingatlan értékesítése

2023. január 1-től akkor minősül új ingatlannak egy ingatlan, ha

 • az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg
 • vagy megtörtént ugyan, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezetalakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
 • új ingatlanként kell kezelni azt az ingatlant is, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Szintén az építésügyi szabályokban bekövetkezett változások miatt volt szükség az építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka fogalmának megváltoztatására is az Áfatörvényben:

 

Az építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka fogalma

Megváltozik a belföldi fordított adózás alkalmazásához szükséges építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka fogalma. Minden esetben kötelező lesz a fordított adózás, amikor

 • az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött (beletartozik minden olyan munka, amely az építési hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, továbbá azok is, melyek bármilyen egyéb hatóság engedélyéhez vagy egyéb hatósághoz való bejelentéshez kötöttek)

Az új fogalmat az olyan szolgáltatásnyújtások esetében kell alkalmazni, amelyeknél a szolgáltatás teljesítési ideje, és a fizetendő adó megállapítása is 2022. december 31-ét követi.

A fordított adózás témakörét érinti továbbá az alábbi módosulás:

Fordított adózás

Az ÁFA törvény módosítása szerint alábbi ügyletek fordított adózása hatályban marad 2026. december 31-ig:

 • üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása
 • meghatározott VTSZ szám alá tartozó gabonák értékesítése
 • meghatározott VTSZ szám alá tartozó vas- és acélipari termékek értékesítése

Számla adattartalma

Az új törvénymódosítás szerint kizárólag a belföldi termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számla esetében szükséges forintban is feltüntetni az adó összegét. Ezen rendelkezés már a kihirdetést követő napon hatályba lépett.

 

Elektronikusnyugta-adás

Szabályozásra került a gépi nyugtákról történő adatszolgáltatási kötelezettség olyan gépi nyugták esetében is, amelyet pénztárgéptől eltérő olyan egyéb technikai megoldással állítottak ki, amelyet az illetékes hatóság előzetesen engedélyezett.

A módosítás pontosabb részleteit a később megjelenő rendeletek tartalmazzák majd. Ezen rendelkezés már a kihirdetést követő napon hatályba lépett.

Alanyi adómentesség – távértékesítés

Abban az esetben, ha alanyi adómentes adóalany teljesít távértékesítést vagy nyújt online szolgáltatásnyújtást, ezen ügyletek során nem járhat el alanyi adómentes minőségében, ezért ezen ügyletek ellenértéke nem számít bele az adómentességi értékhatárba. Ebből következően az is szabályozásra kerül a törvényben, hogy az alanyi adómentességet választó adóalany ezen értékesítését és szolgáltatásnyújtását érintően jogosult az előzetesen felszámított adó levonására, illetve import távértékesítés esetében jogosult lesz az importáfa levonásba helyezésére is 2023. január 1-től.

 

Adóbevallás egyablakos rendszeren

Az uniós egyablakos rendszeren keresztül történő adóbevallás és befizetés választása esetén azon tagállamok tekintetében is az egyablakos rendszert kell alkalmazni a Közösségen belüli távértékesítés utáni áfa bevallására és befizetésére, ahol az adóalany egyébként gazdasági céllal letelepedett.

 

4. Helyi iparűzési adó 2023 -as változások

IFRS szerinti beszámolókészítésre való áttérés

A módosítás szerint amennyiben egy társaság az IFRS-ek szerinti beszámolókészítésre való áttéréssel egyidejűleg beolvad egy másik társaságba, úgy az áttérési különbözet érvényesítésére vagy megfizetésére a jogutód lesz jogosult vagy kötelezett.

Egyszerűsített adóalap-megállapítás 2023-ra

A KIVA szerint adózó vállalkozások egyszerűsített adóalap-megállapítása

Lényeges, hogy a KIVA szerint adózó vállalkozások továbbra is jogosultak a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegben megállapítani az iparűzési adóalapjukat. Kisebb pontosítások történtek a szövegben.

Egyszerűsített adóalap-megállapítás a többi vállalkozás esetében

Az egyszerűsített adóalap-megállapításának lehetősége egységes módszer („tételes adóalap-megállapítási módszer”) szerint fog történni 2023-tól. Az erre jogosult lesz valamennyi vállalkozó, akinek adóévi bevétele éves szinten számítva a 25 millió Ft-ot (átalányadózó kereskedők esetében a 120 millió Ft-ot) nem haladja meg.

Egyszerűsített adóalap-megállapítás során bevételnek minősül:

 • Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók esetében: Szja tv. szerinti bevétel
 • KATA alanyok esetében: KATA törvény szerinti bevétel
 • Egyéb vállalkozók esetében: a helyi adó tv. szerinti nettó árbevétel

A tételes adóalap-megállapítási módszer választására irányadó rendelkezések

 • A tételes adóalap-megállapítási módszer a teljes adóévre választható, a vállalkozó erre irányuló döntése addig marad érvényben, amíg vissza nem vonja
 • választása a székhelye és az összes telephelye vonatkozásában köti a vállalkozót. (Év közben új telephely létrehozásakor vagy székhely áthelyezésekor erről a tényről az új telephely/székhely szerinti önkormányzatot tájékoztatni szükséges).
 • A módszer választását annak az adóévnek az ötödik hónapja utolsó napjáig kell bejelenteni, amely adóév vonatkozásában élni szeretne ezen módszerrel.
 • Kezdő vállalkozók az első adóév bevallására nyitva álló határidő utolsó napjáig dönthetnek a módszer választásáról.

A tételes adóalap-megállapítási módszer megszüntetésére irányadó rendelkezések

 • Ha a vállalkozó nem kívánja tovább alkalmazni a tételes adóalap-megállapítási módszert, úgy azt az érintett adóév 5. hónapja utolsó napjáig teheti meg (e bejelentéssel egyidejűleg az általános szabályok alapján adóelőleg-bevallására is kötelezetté válik).
 • Ha a bevételi értékhatár átlépése miatt nem alkalmazhatja tovább a tételes adóalap-megállapítási módszert a vállalkozó, úgy ennek hatálya az érintett adóév és a következő adóév vonatkozásában áll majd fenn.

Az egyszerűsített adóalap meghatározása

Amennyiben az adóév rövidebb, mint 12 hónap, akkor a vállalkozónak mindig az adott tételes adóalap időarányosan csökkentett összegét kell figyelembe vennie az adóévi adóalap megállapításakor. Az egyszerűsített adóalap meghatározása  sávosan történik:

 • Ha a bevétel maximum 12 millió Ft akkor az adóalap önkormányzatonként 2,5 millió Ft
 • Ha a bevétel minimum 12 millió Ft, de maximum 18 millió Ft, akkor az adóalap önkormányzatonként 6 millió Ft
 • Ha a bevétel minimum 18 millió Ft, de maximum 25 millió Ft, akkor az adóalap önkormányzatonként 8,5 millió Ft
 • Átalányadózó kiskereskedő, ha a bevétele évi maximum 120 millió Ft, akkor az adóalap önkormányzatonként 8,5 millió Ft

Az egyszerűsítés:

 • A helyi iparűzési adóalapot nem kell megállapítani, bevallást nem kell benyújtani és az adóalapot nem kell megosztani a telephelyek szerinti települések között
 • Adóelőleg-fizetési kötelezettség évente egy alkalommal áll fenn, és amennyiben az éves bevétel az adott bevételi sáv felső határát nem éri el, úgy további adófizetési kötelezettség, illetve adóbevallási kötelezettség nem keletkezik
 • Adóbevallási kötelezettség csak abban az esetben keletkezik, ha a vállalkozó az előző adóévi bevétele oly módon megemelkedik, hogy a tételes adóalap mérték változik („sávot vált”), ebben az esetben a különbözeti adót is szükséges megfizetnie
 • Ha a vállalkozó adóalapja tárgyévben annak a bevételi sávnak az alsó határa alatt marad, amely rá az előző adóévi bevétele alapján vonatkozott, úgy visszatérítendő adója keletkezik, melyet szintén bevallás benyújtása mellett kérhet vissza
 • Ha a vállalkozó az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult. Ezért, nagyobb összegű adókedvezményre való jogosultság esetében, javasolt az általános módszer szerinti adóalap-megállapítás.

Az új KATA alanyaira vonatkozó átmeneti szabály

A KATA adóalanyoknak, akiknek a 2023. év január 15-ig helyi iparűzési adóbevallást kellene benyújtaniuk, mivel valamely adókedvezményt, adócsökkentést szeretnének igénybe venni, úgy azt nem 2023. január 15-ig, hanem 2023. május 31-ig tehetik meg. Így esetükben is 5 hónap áll rendelkezésre annak eldöntésére, hogy élnek-e a 2023. adóév vonatkozásában az új 2023. január 1-jétől hatályos tételes-adóalap megállapítási módszer alkalmazásával. Amennyiben mégsem szeretnének élni az új adóalap-megállapítási móddal, ezt a 2022. évi bevallásukban külön be kell jelenteniük.

Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások adóalapból történő levonása speciális esetekben

Egyes tevékenységekkel (jellemzően a külön szabályozás alá eső termékek értékesítésével) foglalkozó adóalanyokra – ezen tevékenységek tekintetében – nem vonatkozik az az előírás, hogy az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások ráfordítása csak arányosítással vonható le. Ezen adóalanyok korábban is speciális előírásokat alkalmaztak, melyek megengedték akár a teljes ELABÉ és közvetített szolgáltatások ráfordításának a levonását az adóalapból. Ezek a szabályok is kiegészítésre kerültek 2023-ra nézve.

Nem változtak meg a szabályok:

 •  exportértékesítést, illetve a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk, belföldi értékesítését végző adóalanyok tekintetében

Megváltoztak a szabályok:

 • az országos közlekedésszervezőként közlekedésszervezői szolgáltatást nyújtók is bekerültek a teljes levonásra jogosultak körébe
 • az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek esetében a speciális szabály kisebb pontosításra került, amely feloldja a földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek elszámolása érdekében elszámolt áruk, anyagok, szolgáltatások eddig túlszabályozott meghatározását
 • jogszabály alapján erre feljogosított dohánykereskedelem-ellátási tevékenységet végző személyek esetében a fentiekhez hasonlóan pontosítás történt

Transzferár-korrekció figyelembevétele

A jövőben abban az esetben is csökkenthető lesz transzferár-korrekció jogcímén a helyi iparűzési adó alapja, amennyiben a korrekció számszerű hatását a kapcsolt fél azért nem mutatja ki ellenkező előjellel a helyi iparűzési adó bevallásában, mert az érintett ügylet az adóalap meghatározása szempontjából nem bír jelentőséggel (pl. igénybe vett szolgáltatásnak minősül).

Ez esetben a kapcsolt fél nyilatkozatának azt kell tartalmaznia, hogy a korrekciót az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során figyelembe vette.

5. Szocho, társadalombiztosítás, ekho 2023 -as változások

ekho 2023

2023. január 1-jétől az egyéni vállalkozók abban az évben is választhatják a bejegyzett tevékenységükre az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerinti közteherviselést, amelyben KATA-s egyéni vállalkozóként tevékenykednek.

Szocho 2023

Külföldi előadóművészek és stábtagok szociális hozzájárulási adómentessége

2023. január 1-jétől már nem csak az EGT-államban biztosított előadóművészek és stábtagok részére elérhető az adómentesség, hanem a a szociális biztonsági egyezménnyel érintett országból Magyarországra kiküldött és egyszerűsített adózást választó előadóművész és stábtag is mentesülhet a szociális hozzájárulási adó alól. A mentesség feltétele a külföldi állam által kiállított igazolás megléte.

Egészségbiztosítási szolgáltatási járulék törlésével kapcsolatos ügyintézés könnyítése

Az új szabályozás szerint az adóhivatalon keresztül intézve könnyebben és gyorsabban elintézhető lesz a – tévesen – külföldön munkát vállaló állampolgárokra kivetett egészségbiztosítási szolgáltatási járulék töröltetése. A törléssel egyidejűleg az adóhivatal értesíti az egészségbiztosítót is a külföldi biztosításról, aki a TAJ számot érvényteleníti.

6. SZJA 2023 -as változások

Átalányadózás

Szélesedik az átalányadó választásának lehetősége 2023-tól, továbbá az adminisztrációs terhek is egyszerűsödnek:

 • Eltörlésre került a választás évét megelőző adóévben elért bevételre vonatkozó bevételi értékhatár
 • A tárgyévre vonatkozó bevételi értékhatárok (éves minimálbér tízszerese, az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységet végzők esetén ötvenszerese) maradtak az arányosítási szabállyal együtt (tevékenységet év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető adózók)
 • A korábbi 4 év helyett 12 hónapig nem választható újra az átalányadózás annak megszüntetése vagy az arra való jogosultság megszűnésének évét követően: ha az egyéni vállalkozó az átalányadózást megszünteti vagy az arra való jogosultsága megszűnik (például a bevételi értékhatár túllépése miatt), akkor a megszűnés (megszüntetés) évére és az azt követő 12 hónapra az átalányadózást ismételten nem választhatja.
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozó az SZJA, TB járulék és Szochó kötelezettségeit negyedévente, de havi bontásban, a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles bevallani és megfizetni. Az átalányban megállapított adóelőlegét szintén negyedévente kell bevallania és megfizetnie, amennyiben az átalányadózó családi járulékkedvezményt kívánna igénybe venni
 • Az átalányadózókat terhelő TB járulék és Szochó alapjának számítási metódusa megváltozott. Göngyölítéses adófizetési szabály került bevezetésre annak érdekében, hogy a jövedelem eloszlása ne befolyásolja jelentős mértékben a fizetendő kötelezettségek mértékét: a kötelezettség alapja főszabály szerint az év elejétől a tárgynegyedév utolsó napjáig átalányban megállapított személyi jövedelemadó-köteles jövedelem, csökkentve a korábbi negyedévben már figyelembe vett összeggel, korrigálva az adóalap megállapítására vonatkozó különös szabályokkal.

SZJA kedvezmények

25 év alattiak kedvezménye

Az érintetteknek kizárólag a kedvezmény, visszatérítés igénybevétele miatt már nem szükséges módosítani a bevallás-tervezetüket.

Új adómentes juttatási lehetőség rövid időre itt tartózkodó külföldiek esetében

Adómentes lesz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott vagy egyéb felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony alapján szerzett jövedelem, amennyiben azt olyan személy szerzi, aki a TB szabályok szerint külföldi (pl. nincs magyar lakcíme), és magyarországi tartózkodása a tevékenységvégzés időszaka alatt 30 napot nem halad meg.

SZJA fogalom változások, módosítások

Csoportos személyszállítás fogalma

2023. január 1-i hatállyal a csoportos személyszállítás fogalma bővült a kifizető által bérelt vagy lízingelt járművel végzett személyszállításokkal, így ezzel a nem pénzben nyújtott adómentes juttatások köre bővül.

Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program (KMRP)

A KMRP-szervezetekre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi, hogy a KMRP-résztvevők tagi részesedéseiket egy e célra létrehozott vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adják. Ilyen esetben a résztvevők nem a KMRP-szervezettől, hanem a vagyonkezelő alapítványtól kapják meg a KMRP keretében részükre járó részvényeket. A módosítás meghatározza, hogyan kell megállapítani a KMRP szervezettől vagyonkezelő alapítvány közvetítésével megszerzett értékpapírok megszerzésére fordított értéket.

2023. január 1-től a KMRP-programhoz kapcsolódóan kiegészül a tartós befektetési szerződés kötésére jogosultak köre a magánszemély, mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából magánszemély által alapított vagyonkezelő alapítvánnyal.

7. Illeték 2023

Eljárási illeték 2023

Amennyiben az eljárási illeték összegének viseléséről az eljárást lezáró határozatban dönt a bíróság, akkor a megfizetés módjáról és határidejéről nem az adóhatóság közreműködésével fog tájékoztatást kapni az érintett, hanem bíróság határozatban. A kiszabott illeték a jogerőre emelkedést követő 60. napon válik esedékessé.

2024. január 1-jétől megszűnik az eljárási illeték illetékbélyeggel való megfizethetőségének lehetősége. A jogalanyoknál lévő, 2023. december 31-ig fel nem használt illetékbélyegek értékének visszatérítésére további 5 éven át, 2029. december 31-éig lesz lehetőség.

Ajándékozási illeték 2023

Amennyiben a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) részére, annak működési és fenntartási költéseihez való hozzájárulásként a juttató vissza nem térítendő támogatást a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításként számolja el a társasági adó alapja megállapítása során, akkor a juttatás mentesül az ajándékozásiilleték-fizetési kötelezettség alól. A bizalmi vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettként való vagyonszerzése a módosítás értelmében már nem tárgya az ajándékozási illetéknek.

Visszterhes vagyonátruházási illeték 2023

Az eddigi szabályozás szerint ahhoz, hogy az ingatlan kapcsolt vállalkozások közötti átruházása kapcsán ne merüljön fel visszterhes vagyonátruházási illeték, a vagyonszerzőnek elegendő volt az átadás napján felvennie a főtevékenységi körébe a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele tevékenységeket.

2023 január 1-től viszont az illetékmentességhez arra lesz szükség, hogy a vagyonszerző árbevételének legalább 50%-a fenti tevékenységi körből származzon. 2023-tól, amennyiben idegen – például bérelt – ingatlan bővítéséhez vesznek igénybe CSOK-ot, akkor az így megszerzett vagyon után sem terheli a szerzőt visszterhes vagyonátruházási illeték.

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az adóváltozások 2023 -as részleteivel kapcsolatban, forduljon adószakértő kollegáinkhoz!